Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
 

Лицей туралы акпарат

Автор: admin2 от 12-11-2016, 00:32, посмотрело: 3821

Категория: ,

 

Б?йры?тар

Автор: admin2 от 9-01-2017, 22:22, посмотрело: 253

19
Б?йры?тар


Б?йры?тар

Категория: ,

 

Б?йры?тар

Автор: admin2 от 9-01-2017, 02:24, посмотрело: 191

12 Б?йры?тар
Б?йры?тар


Б?йры?тар


Б?йры?тар

Категория: Информация,

 

БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ

Автор: admin от 12-11-2016, 21:40, посмотрело: 142

7
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ


Мемлекетті? білім беру саласында?ы саясатыны? басты ба?ыты – шы?армашыл, сыни т?р?ыда ойлайтын, ?з м?мкіндіктеріне сенімді, ?р т?рлі ?леуметтік ж?не ?ндірістік м?селелерді ?з бетінше шешуге ?абілетті т?л?аны дайындау ж?не о?у – т?рбие ?рдісіні? т?жірибесін жетілдіру.
ХХІ ?асырда ?о?ам мен мемлекет дамуыны? басты тетігі білім болып табылатыны мойындалды. Білім беру ж?йесін одан ?рі жетілдіру, мемлекеттік білім беру стандартын ж?зеге асыру, жа?а буын о?улы?тарын о?ыту ?рдісіне енгізу т?різді келелі м?селелер ?стаздар?а шеберлік пен іскерлікті, к?сіби дайынды?ыны? сапасын ?сіру мен дамыту міндеттерін ?ойып отыр.
2015-2016 о?у жылында лицей «О?у-т?рбие ?рдісінде озы? педагогикалы? технологияларды пайдалана отырып, б?секелестікке ?абілетті,??зіретті т?л?аны ?алыптастыру» м?селелік та?ырыбы аясында ж?мыс жасап келеді.
Атал?ан та?ырып негізінде о?у-т?рбие ?рдісі ж?ргізілді ж?не т?мендегідей о?у-т?рбие міндеттері ал?а ?ойылды:
1. Белсенді, ойшыл, білімпаз, ?з отаныны? патриоты, жан-жа?ты дамы?ан т?л?аны
?алыптастыру.
2. ?рбір о?ушыны? ?абілеті мен жеке м?мкіндігін дамыту?а жа?дай ту?ызу.
3. О?ушыларды? с?здік іс-?рекетін белсендендіре отырып, коммуникативті ??зырлы?ын ?алыптастыру. Зерттеушілік да?дысын алу?а о?ушыларды ба?ыттау.
4. Бейіндік о?ытуды ж?зеге асыру
5. О?ушыларды? жекеленген п?ндерді та?дап алу бейімі бойынша жалпы білім беру к?лемінде тере?деп о?у м?мкіншілігін ?амтамасыз ету.
6. О?у ?рекеті ж?не оны? н?тижелері бойынша ?зіне-?зі ?дайы талдау жасауына ж?не
?зіне-?зі ба?а беруіне м?мкіндік ту?ызу, кері байланыс жасау?а да?дыландыру.
7. ?р о?ушыны? денсаулы?ына н??сан келтірмей, ны?айта отырып, о?у?а ??штарлы?ын ояту, ?р баланы? ?зіндік ерекшеліктерін ескере отырып, бала бойында?ы ?асиеттерді дамыту.
8. М??алімдерді? жо?ары к?сіптік де?гейіне ?ол жеткізу, инновациялы? т?жірибесін
?олдау, шы?армашылы??а белсендендіру, алды??ы ?атарлы педагогикалы? іс-т?жірибені жина?тау ж?не тарату.


БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ

Т?РБИЕ Ж?МЫСЫНЫ? НЕГІЗДЕРІ

№107 ЛИЦЕЙ БОЙЫНША 2013-2014 О?У ЖЫЛЫНДА?Ы АТ?АРЫЛ?АН Т?РБИЕ
Ж?МЫСЫНЫ? БАРЫСЫНА ТАЛДАУ

?аза?стан Республикасыны? білім беру ?йымдарында?ы т?рбиені? негізгі ма?саты- жастарды? бойында азаматты?пен ?аза?станды? патриотизмді ?алыптастыру, мемлекеттік р?міздерді ??рметтеуге, халы? д?ст?рлерін д?ріптеуге, ?лемдік ж?не отанды? м?дениет жетістіктерін о?ып ?йренуге, Конститутция?а ж?не ?о?ам?а ?арама- ?айшы келетін ?рекеттерге т?збеушілікке т?рбиелеу.
Т?рбие беру ж?йесіні? басты міндеті- жеке т?л?аны? ?лтты? ж?не жалпы адамзатты? ??ндылы?тар негізінде ?алыптасуы мен дамуы ж?не оны? к?сіби ж?не жан- жа?ты ?алыптасуы, ана –тілін ?лтты? салт- д?ст?рлерді са?тау, а?параттану, денсаулы?ын ны?айту сия?ты ???ы?тарын іске асырып отырды?. Осы ?асиеттерді білім алушылырды? бойында ?алыптастыру мен дамыту ?аза?стан Республикасы білім беру ж?йесіні? ма?ызды міндеті ретінде ?алыптастырылады.
Т?рбиені? ?ой?ан ма?сатынан ж?не одан туындайтын міндеттерге с?йене отырып, т?рбие ж?мысыны? мынандай ба?ыттары ай?ындалды.
2013-2014 о?у жылында т?рбие ?рдісі ?аза?стан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым министріні? 2009 жыл?ы 16 ?арашада?ы № 521 б?йры?ымен бекітілген ?аза?стан Республикасы ?здіксіз білім беру ж?йесіндегі Т ? р б и е Т ? ж ы р ы м д а м а с ы н ы ? т?мендегі б а ? ы т т а р ы бойынша ж?зеге асырылды.
- ???Ы?ТЫ? Ж?НЕ ПОЛИМ?ДЕНИЕТТІК ???Ы?Б?ЗУШЫЛЫ?ТЫ? АЛДЫН АЛУ Ж?НЕ ЕСІРТКІ Т?РБИЕСІ
- АЗАМАТТЫ? – ПАТРИОТТЫ? Т?РБИЕ
- РУХАНИ- АДАМГЕРШІЛІК Т?РБИЕСІ
- ОТБАСЫ Т?РБИЕСІ
- ЭКОЛОГИЯЛЫ? Т?РБИЕ
- ЭСТЕТИКАЛЫ? Т?РБИЕ
- ДЕНЕ Т?РБИЕСІ Ж?НЕ САЛАУАТТЫ ?МІР САЛТЫН ?АЛЫПТАСТЫРУ
- АТА-АНАЛАР СЕРІКТЕСТІГІ
Т?рбие ж?мыстарыны? о?у жылы барысында ж?зеге асырылуына санды? ж?не сапалы? талдау жасалынды.
Талдау?а мынадай ?лшемдер алынды:
1.Педагогтар туралы м?лімет
2.?леуметтік статусы бар о?ушыларды? ?леуметтік жа?дайына талдау. (т?л жетім, ?ам?орлы?та?ы...т.б )
3.О?ушыларды? ерекше контингентіне талдау жасау. ( «т?уекел» тобында?ы о?ушылармен алдын-алу ж?мыстары).
4.Сыныптарды? рейтингі.
5. ?ткен о?у жылында?ы ат?арыл?ан т?рбиелік шараларды? мазм?нына талдау-есеп.
6.Ата-аналармен байланыс барысы.
7.Т?рбие ж?мыстарыны? ба?ыттары бойынша орындалу к?рсеткіші.

1. О?ушылар мен педагогтар туралы м?лімет
2014-2015о?у жылында т?рбие субьектілерінен 12 сынып жетекшісі, 1психолог, 1 ?леуметтік педагог, 1 т?лімгер, 1 лицейге бекітілген учаскелік полиция инспекторы, 1 медбике, 1 ал?аш?ы А?Д м??алімі, 1 кітапханашы ж?мыс ат?арды.
Сынып жетекшілеріні? біліктілік де?гейі: Жо?ары санатты –3 , І санатты –3 , ІІ санатты –7 , разрядта?ы –2 .
О?у жылы барысында сынып са?аттарына еніп талдау жасалынды.

2013-2014 о?у жылында?ы ?леуметтік статусы бар о?ушыларды? КОНТИНГЕНТІ

Лицейде о?ушылар контингентіні? ?леуметтік жа?дайына сараптама жасалынды.
т?л жетім 1 о?ушы 0,38 %-ы, ?ам?орлы?та 2 о?ушы 1,18%, жартылай жетім 7 о?ушы
2,66 %, толы? емес 12о?ушы 4,5%, к?п балалы 36 о?ушы 13,68 %, жалпы лицейде (263 о?ушы бар )
4. Сыныптар рейтингі
Сыныптарды? рейтингін ба?алау т?мендегі кестедегі белгіленген параметрлер бойынша ба?аланып ж?ргізілді.
Саба??а ?атысу к?рсеткіші (себепті, себепсіз категориясы бойынша);
О?ушы формасын са?тау;
К?нделік жа?дайына ба?ылау жасау;
«Жылды? ?здік о?ушысын» аны?тау
«Аптаны? ?здік сыныбын» аны?тау;
«Жылды? ?здік сыныбын » аны?тау;
О?у жылыны? барысында то?сан сайын т?рлі ба?амдар бойынша сыныптар рейтингі жасалып, ол д?йсенбілік лездемеде таныстырылып отырды. ?орытындысы шы?арылып, т?мен де?гей к?рсеткен сыныптармен ж?мыс ж?ргізілді. «Жылды? ?здік о?ушысы» аны?талады.

5. ?ткен о?у жылында?ы ат?арыл?ан т?рбиелік шараларды? мазм?нына талдау есебі
?ткен 2013-2014 о?у жылында 5-11 сынып о?ушылары ?здеріні? жас ерекшеліктеріне сай жоспарлан?ан т?рбиелік іс-шаралар?а белсене ат салысты. Т?менгі ж?не орта буын сынып о?ушыларыны? т?рбие беру ба?ыттары жазбаша мазм?ндау, ??гімелеу, шы?арма, сыныпаралы? іс-шаралар, сайыстар, жобалар сия?ты формалар ар?ылы аны?талды.


?ырк?йек –?азан
1. ???ы?ты? ж?не полим?дениеттік т?рбие, ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу ж?не есірткі айлы?ы ба?ыты бойынша талдау
Ма?саты: Жастар арасында ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу, жас?спірімдерді? экологиялы? м?дениетін ?алыптастыру, ???ы? саласы мен за? т?р?ысында?ы сауатын ашып, жастарды жауапкершілікке т?рбиелеу.
.

2013 о?у жылында ???ы? б?зушылы?ты алдын алу фактлері бойынша к?птеген ж?мыстар ж?ргізілді. ?ырк?йек айында 2013-2014 о?у жылына арнал?ан ???ы? б?зушылы?ты? алдын алу ма?сатында ке?ес ??рылды, ке?есте ???ы? б?зушулы?ты? жылды? жоспары ??рылып, бекітілді. Ата-аналар жиналысы ?йымдастырылды.
№107 лицей бойынша КІТЖБ-да есепте т?ратын бала жо?.
№107 лицей бойынша мектепшілік есепте т?ратын о?ушы жо?.
Мектеп психологы Даулетчина Д.С мектеп инспекторы Жетен Ж.О т?лімгер Ахметова Н.С т?рбие ісі ме?герушісі Досынбекова Б.? ?леуметтік педагог Егизбекова К.Б бірігіп мектеп о?ушыларына «К?мелетке толма?ан жастар арасында ???ы? б?зушылы?ты? алдын-алу» та?ырыбында баяндама о?ылды.
№107 лицейді? ы?шам аудан бойынша компьютер клубтарына, д?кендерге рейд жасалды. Д?кенде к?мелеттік жас?а толма?ан балалар?а ішімдік, темекі та?ы сол сия?ты денсаулы??а зиян заттарды сатпауын ?ата? ескертті.
5-10 сынып о?ушылары арасында сынып са?аты «???ы? б?зушылы?ты? алдын-алу» та?ырыбы бойынша ж?ргізілді. Б?гінгі к?нде жас?спірмдер арасында?ы ?ара?шылы?пен ?рлы?, дене жара?атын келтіру мен т?белес, б?за?ылы?, ?зіне-?зі ?ол ж?мсау к?птеп тіркелуде. О?ушылар арасында осындай келе?сіз о?и?алар болдырмау ма?сатында м??алімдер о?ушылар?а толы? м?лімет берді. Кешкілік уа?ытта о?ушыларды? ?йіне рейд жасалды.
5-7 сынып о?ушылары арасында «?з міндеті?ді мен ???ы?ы?ды білесі? бе?» д??гелек ?стел ?йымдастырылды. Сыныптар арасында тренинг т?рлі та?ырыпта жатты?улар ?ткізілді.
«Біз анаша?а ?арсымыз!» та?ырыбында сынып са?аттары ?ткізілді.Ма?саты: Адам бойында?ы жа?сы ?асиеттерді к?ру, адами ??ндылы?тарын ба?алау. 5-9 сынып о?ушылары арасында «Жас?спірімдік кезе? баланы? ?з ???ы?тары» та?ырыбы бойынша баяндама о?ылды. Баяндамада?ы балаларды? ???ы?тары туралы конвенция ?лемдегі балаларды? жа?дайын жа?сарта ала ма? деген ба?ытта болды. «Жас?спірімдер арасында?ы ?зіне-?зі ?ол ж?мсау» о?и?аларына байланысты мешіт имамы ?.Ахметовпен кездесу ?йымдастырылды. Шари?ат за?ында?ы адамны? ?зіне-?зі ?ол ж?мсауы харам ?рекет етенін т?сіндірді ж?не о?ушыларды? с?ра?тарына жауап берілді.
«Жас?спірімдерді? ???ы?ты? м?дениетін ?алай ?алыптастырамыз?», «Мені? ішкі д?ние байлы?ым» та?ырыбында жатты?улар ?йымдастырылды. Лицейде ?ырк?йек айында лицей директоры, о?у-т?рбие ісіні? орынбасары, медбике, психолог, инспектор, сынып жетекшілеріні? ?атысуымен норкопост м?шелері аны?талды. ?азан айында ата-аналармен а?артушылы? ж?мыстар ж?ргізілді. «Есірткі ?атеріне мемлекеттік ?ал?ан» «Жас?спірімдерді? а?засына наша?орлы?ты? тигізген зияны» та?ырыбында инспектор мен біріге отырып д??гелек стол ?ткізді. ?араша айында наркоманияны? зияны туралы «Наша?орлы??а жол жо?» та?ырыбында сынып са?аттар ?йымдастырылды.
№107 лицейге бекітілген учаскелік полиция инспекторларыны? ?йымдастыруларымен ?рбір аптасыны? сейсенбісі «???ы?» к?ндері ?йымдастырылды. 2013 жылды? 18-22 ?ырк?йек к?ні аралы?ында тіл мерекесі ?тті. Тіл апталы?ында ?аза? тілі мен ?дебиет п?ні м??алімдері ашы? саба?тармен ?атар интеллектуалды? ойындар, шы?армалар сайысы, ма?ал-м?телдер сайысын ?ткізді.
10 сыныптарды? ?атысуымен ж?не сынып жетекшілері Ж.Т.Куншыбаева, Ж.Урманбекованы? ?йымдастыруларымен «Акпыз, сары, ?арамыз, а?айынбыз б?ріміз» та?ырыбымен фестивалъ ?йымдастырылды. Тілді д?ріптеу ба?ытында 107 лицейде тілдер мерекесі ?тті. Лицейде тіл мерекесіне орай іс-шаралар ж?ргізілді. Та?ырып?а байланысты ?абыр?а газеттері шы?арылды. Жас а?ындар сайысы, к?ркемс?з о?у шеберлеріні? сайысы ?ызы?ты да тартымды ?тті. Тіл мамандары жа?а технология ?рдісімен ашы? саба?тар берді. «Спорт ж?не ?дебиет» атты 6-сыныптар арасында спортты? жарыстар ?йымдастырылды. «Тілім мені? –тірлігімні? ай?а?ы» та?ырыбында кітапхана б?рышы ж?не конференциялар, 8-9 сыныптар арасында ХХІ ?асыр к?шбасшысы ?тті. Апталы? со?ы «Тілге ??рмет-елге ??рмет» атты тілдер фестивалімен ая?талып ?орытынды есеп берілді.


БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ


БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУБІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАС?АРУ

Категория: , ,

 

ХАЛЫ?АРАЛЫ? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТЫ Ж?ЗЕГЕ АСЫРУ

Автор: admin от 12-11-2016, 21:25, посмотрело: 146

8
ХАЛЫ?АРАЛЫ? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТЫ Ж?ЗЕГЕ АСЫРУ


ХАЛЫ?АРАЛЫ? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТЫ Ж?ЗЕГЕ АСЫРУ
ХАЛЫ?АРАЛЫ? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТЫ Ж?ЗЕГЕ АСЫРУ
ХАЛЫ?АРАЛЫ? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТЫ Ж?ЗЕГЕ АСЫРУ
ХАЛЫ?АРАЛЫ? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТЫ Ж?ЗЕГЕ АСЫРУ
ХАЛЫ?АРАЛЫ? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТЫ Ж?ЗЕГЕ АСЫРУ
ХАЛЫ?АРАЛЫ? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТЫ Ж?ЗЕГЕ АСЫРУ
ХАЛЫ?АРАЛЫ? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТЫ Ж?ЗЕГЕ АСЫРУ
ХАЛЫ?АРАЛЫ? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТЫ Ж?ЗЕГЕ АСЫРУ
ХАЛЫ?АРАЛЫ? ЫНТЫМА?ТАСТЫ?ТЫ Ж?ЗЕГЕ АСЫРУ

Категория: , ,

 

К?СІПТІК Ж?НЕ ЖЕКЕ ?ЗІН-?ЗІ К?ТЕРУ

Автор: admin от 12-11-2016, 12:19, посмотрело: 154

10
ПЕДАГОГТАР МЕН БАСШЫЛАРДЫ? К?СІПТІК Ж?НЕ ЖЕКЕ ?ЗІН-?ЗІ К?ТЕРУІ ?ШІН ЖА?ДАЙ ЖАСАУ


ПЕДАГОГТАРДЫ АКТ-МЕН ?АМТАМАСЫЗ ЕТУ ?ЛЕСІ
Сервер компьютер информатика кабинетіннен тарайды.
Интернет барлы? кабинеттер wifi желісімен байланыс?ан
Компьютермен ж?мыс жасауды ме?герген м??алім 97 %
Active studio – да ж?мыс жасауды ме?герген м??алім 60 %
Интерактивті та?тамен ж?мыс жасауды ме?герген м??алім 93 %

К?СІПТІК Ж?НЕ ЖЕКЕ ?ЗІН-?ЗІ К?ТЕРУ


Кітапханамызда ?аза?стан-2050 стратегиясы бойынша «Бір ел-бір кітап жобасы» ?ол?а алынды.
«Бір ел – бір кітап» акциясыны? ма?саты: ?лтты? ?дебиетіміздегі е? ?здік деген туындыларды о?у ж?не насихаттау, рухани м?рамызды са?тау, ана тіліне деген ?ызы?ушылы?ын ояту, ?рі о?ырманды кітап о?у?а тарту.
«Бір ел-бір кітап» жобасы бізді? ша?ын кітапханамызда да насихатталып отырады.

«Тек кітап ?ана ал?а жылжуды, адамды? шы?ына шы?уды ?йретеді».
Н.?.Назарбаев

Жазушы ?.Кекілбаев: «Мен кітапханаларды а?ыл-білім, адамгершілік, парасат, иман ордасы деп білемін, ал кітапханашыларды сол еш?ашан жо?алмау?а тиісті е? асыл ??ндылы?ты? е? жанкешті са?шылары ретінде санаймын»,-дегендей,кітапханадан не іздесе? соны табасы?.
«XXI ?асыр-білім мен ?ылымны? ?асыры болады»,-деп кеме?гер адамдарымыз айт?андай кітапханамызда заман талабына сай жа?а а?паратты? технологиямен ж?мыс жасау?а бет б?рып келеміз.
?аза?стан-2050 стратегиясы аясында «Бір ел-бір кітап жобасы» ?ол?а алынды.
Бір ел-бір кітап акциясыны? ма?саты ?лтты? ?дебиетіміздегі е? ?здік деген туындыларды о?у ж?не насихаттау, рухани м?рамызды са?тау, ана тіліне деген ?ызы?ушылы?ын ояту, ?рі о?ырманды кітап о?у?а тарту.
«Бір ел-бір кітап жобасы» бізді? ша?ын кітапханамызда да насихатталып отырады.
Жалпы 107 лицей бойынша 325 о?ушы білім алады.Кітапхана 100 % кітаппен ?амтамасыз етілген. Кітапханамыз ша?ын бол?анымен онда о?ушылар?а барлы? жа?дай жасал?ан. Заманауи ба?ытта?ы компьютерлермен ?амтамасыз етілген. Лицей кітапханасы екінші ?абатта орналас?ан, жалпы ала?ы 100 кв.м. Кітапханада жеке 20 орынды? о?ырман залы мен кітапхананы? о?улы? ?орына арнал?ан кітап ?оймасы бар.
2013-2014 о?у жылында о?ырман саны - 368, оны? 43-і м??алім. О?ырмандар?а «О?ырман формуляры» толтырыл?ан.
1) компьютерлік техниканы? саны ж?не ?олдану тиімділігі, интернет желісіне ?осылуы;
2006-2007 о?у жылында бюджеттік ба?дарлама аясында мектеп кітапханалары толы? компьютерлермен жабды?талып, жа?а кітап с?релерімен толы?тырылды.
1. Компьютер -7дана;
2. Принтер - 1 дана;
3. Ксерокс -1дана;
4. Сканер - 1 дана:
Барлы? компьютерлер ?аламтор ж?йесіне ?осыл?ан.
О?ушылар мен м??алімдер ?аламтор ж?йесін еркін пайдалану?а м?мкіндіктері бар. ?р компьютер столында ?аламтор?а кіргенде есепке алу кітабы ж?ргізілген. Кез-келген о?ушы мен м??алімге электронды о?улы?тарды саба?тарына пайдалану?а м?мкіндіктері бар.

К?СІПТІК Ж?НЕ ЖЕКЕ ?ЗІН-?ЗІ К?ТЕРУ


2) компьютерлік базаны жа?арту мен ба?дарламамен ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан а?ымда?ы жыл?а арнал?ан ?аражат к?лемі, кітапхана ?оры, а?паратты? деректер базасыны? болуы;
2013-2016 о?у жылдарында ?аза?стан Республикасыны? білім стандарттарын ме?геру ж?не оны? талаптарына сай ж?зеге асыру барысында ?ылыми-?дістемелік ??ралдар?а с?йене отырып, балалар мен жас ?спірімдерді о?улы?пен ?амту м??алімдерді? педагоги-калы? біліктілігін, шеберлігін, т?жірбиесін ?алыптастыру?а жа?дай жасау. Педогогикалы? ?жымны? а?паратты? м?дениетті? жетілдіру, о?ытуды? жа?а техногологиясын, иновациялы? ?згеріс-жа?алы?тарды, т?рбие ж?мысында?ы т?рлі ба?дарламаларды теориялы? т?р?ыдан к?мек к?рсету.Балаларды? тияна?ты білім алуына, саналы т?ртіпшілікке да?дылануына, бос уа?ытын, демалыс кезін пайдалы ?ткізуіне, ?мірге деген к?з ?арасыны? д?рыс ?алыптасуына, келешекте маманды? та?дауына ы?пал ету, к?мектесу. ?аза?стан Республикасы жалпы білім беретін мектеп т?жырымдамасында о?ушыларды? санасына ма?таныш сезімін ?ялатып, ?лтты? рухты сі?діру, сондай-а? ана тілі мен ?дебиетті? тарихы мен ?нерін ?астерлеп, халы?ты? салт-д?ст?рін аялай білу негізгі міндетіні? бірі болып табылатынды?ына ерекше к??іл б?лінген. О?ушыны? ?лтты? д?ние танымын ?алыптастыру ?аза? хал?ыны? д?ст?рлі м?дениетіні? алатын орны ерекше. ?йткені, т?рлі м?дениетте халы?ты? ?асыр бойы жина?тал?ан бай т?жірибесі са?тал?ан ?лтты? рухани байлы?ын асыл м?расын мектепті? о?у-т?рбие ж?мысына ж?мсау кітапхананы? негізгі ма?саты. О?ушылар?а арнал?ан ?дебиеттер мен о?у ??ралдарымен кітап ?орын толтыру кітапхананы? міндеті. Мектеп кітапханасыны? ?оры т?мендей к?рсеткішпен толтырып отыру ма?сатымыз.
№107 лицей кітапханасында?ы жалпы кітап ?оры - 17350 дана, оны? ішінде со??ы ?ш жылда?ы т?скен о?улы?тар мен о?у ?дістемелік материалдар ж?не к?ркем ?дебиеттер саны:
Жалпы ?ор
2013-2014 о?у жылы
Кітапханада?ы кітап ?оры: 17350 дана
Оны? ішінде: о?улы?тар: 8200 дана
К?ркем ?дебиет: 3500 дана
Электронды о?улы?: 189 дана
?дістемелік ??ралдар: 700 дана


Жалпы ?ор

2014-2015 о?у жылы

Кітапханада?ы кітап ?оры: 17350 дана
Оны? ішінде: о?улы?тар: 8335 дана
к?ркем ?дебиет: 3540 дана
электронды о?улы?: 205 дана
?дістемелік ??ралдар: 754 дана

3) ?осымша ?дебиеттер ?орыны? сапасы (ресми, аны?тамалы?-библиографиялы?, мерзімді басылымдар)
Жыл сайын жа?а келіп т?скен ?дебиеттерге б?рыш ?йымдастырылып,
о?ушылар?а жа?а т?скен ?дебиеттерге библиографиялы? шолу жасалын?ан.

К?СІПТІК Ж?НЕ ЖЕКЕ ?ЗІН-?ЗІ К?ТЕРУ


4) кітапхананы? негізгі кітап ?оры, ?орларды? ??рылымы (о?у ж?не ?дістемелік ?дебиеттер, соны? ішінде мемлекеттік тілде, ?ылыми, к?ркемдік ж?не мерзімдік басылым, о?ушыларды? о?улы?тар мен о?у-?дістемелік ?дебиетпен ) ?амтамасыз етілген.

5) кітапхана ?ызметкерлері штатыны? толы? болуы, оларды? базалы? білімдеріні? лауызымдарына с?йкес болуы, оларды? біліктілігін арттыруы, мемлекеттік тілді білуі.
2015-2016 о?у жылында № 107 лицей « ?аза?стан Республикасында?ы Білім беруді? мемлекеттік ба?дарламасын дамытуды іске асыру бойынша 2011-2012 жылдар?а іс шаралар жоспарын бекіту туралы» ?Р ?кіметіні? 2011 жыл?ы 11 а?панда?ы ?аулысыны? 79 тарма?ы негізінде 1,4,6,7,8,11-сынып о?ушылары тегін о?улы?тармен 100 пайыз ?амтамасыз етілсін» деген б?йры? бойынша 5-11-сыныптар толы? о?улы?тармен ?амтамасыз етілді .
2015-2016 о?у жылына 5-6-10-11-сыныптарына жа?а о?улы?тар алынды, о?улы?тармен бірге ?дістемелік ??ралдар, электронды? о?улы?тар, плакаттар, дидактикалы? ??ралдар, м??алімдерге к?мекші материалдар келіп о?ушылар мен м??алімдерге таратылып берілді.

К?СІПТІК Ж?НЕ ЖЕКЕ ?ЗІН-?ЗІ К?ТЕРУ

К?СІПТІК Ж?НЕ ЖЕКЕ ?ЗІН-?ЗІ К?ТЕРУ

К?СІПТІК Ж?НЕ ЖЕКЕ ?ЗІН-?ЗІ К?ТЕРУ

К?СІПТІК Ж?НЕ ЖЕКЕ ?ЗІН-?ЗІ К?ТЕРУ
деген ??рметі мен с?йіспеншілігін ?алыптастыру, олар?а кітаптармен ж?мыс жасай білуді ?йрету - кітапхана ?ызметкерлеріні? негізгі міндеттеріні? бірі. ?лтты? м?дениет пен тарихты ?адірлеуге, ту?ан жерге деген с?йіспеншілікті са?тау?а жа?дай жасайтынды?ын кітап о?у ар?ылы о?ырмандар?а т?сіндіріп отыру ?ажет. «?аза? ханды?ына 550 жыл!» тарихи о?у ?ткізілді. Осы тарихи о?у?а жаздай ізденіп, о?ушыларды? тарихи кітаптарды к?п о?уына к?п ы?пал жасалды. Шарамызды? ма?саты: ?аза? ханды?ына о?ырмандар арасында ке?інен таныту, кітап о?у?а ?ызы?ушылы?ын арттыру болды. Шара барысында о?ушыларды? тарихи кітаптарды ?ызы?а о?итындары бай?алды. Егеменді ел болып, т?уелсіздігімізді? к?к байра?ын желбіреткен ша?та біз тамыры тере?де жат?ан тарихымызды ?зімізге де, ?згелерге де таныту?а тиіспіз. О?ырмандарымыз тарихи о?у?а байланысты кітапханы? о?у залында кітап к?рмесі ?ойылды. Ел Президентіні? «?аза?стан-2030» ба?дарламасында:
«ХХІ ?асырда білімсіз ?мір с?ру м?мкін емес, халы?ты салауатты да, сауатты ?мірге ба?ыттауымыз керек» деген с?здері б?гінгі ?рпа?, ерте?гі ел азаматтарына білім мен т?рбие берер жандар?а міндеттелген тапсырма іспетті. Б?гінгі к?ні жас ?рпа??а берілер білім мен т?рбиені? ?з м?нінде сапалы болуы бірінші кезекте т?р?аны аны?.
Осы?ан орай, еліміздегі бірден бір руханият ордасы кітапхананы? алар орны ерекше. Т?уелсіз ?аза?станны? келешегі жас ?рпа?ты т?рбиелеп отыр?ан мектеп дейтін болса?, сол мектепте орналас?ан кітапхана осы міндетті бірге ат?арады. Кітап – ?мір ?стазы, сонды?тан балалар кітап о?уды к?нделікті ?дет ?ылуы тиіс. Кітап о?ымай ?мірді білу, білім алу м?мкін емес.


К?СІПТІК Ж?НЕ ЖЕКЕ ?ЗІН-?ЗІ К?ТЕРУ

К?СІПТІК Ж?НЕ ЖЕКЕ ?ЗІН-?ЗІ К?ТЕРУ

Категория:

 

МЕКТЕП ИНСПЕКТОРЫМЕН БІРІККЕН Ж?МЫС

Автор: admin от 12-11-2016, 11:53, посмотрело: 153

9
МЕКТЕП ИНСПЕКТОРЫМЕН БІРІККЕН Ж?МЫС
МЕКТЕП ИНСПЕКТОРЫМЕН БІРІККЕН Ж?МЫС
МЕКТЕП ИНСПЕКТОРЫМЕН БІРІККЕН Ж?МЫС
МЕКТЕП ИНСПЕКТОРЫМЕН БІРІККЕН Ж?МЫС
МЕКТЕП ИНСПЕКТОРЫМЕН БІРІККЕН Ж?МЫС
МЕКТЕП ИНСПЕКТОРЫМЕН БІРІККЕН Ж?МЫС
МЕКТЕП ИНСПЕКТОРЫМЕН БІРІККЕН Ж?МЫС

Категория:

 

ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ

Автор: admin от 12-11-2016, 11:44, посмотрело: 171

6
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ
ПСИХОЛОГ МАМАННЫ? Ж?МЫСЫ

Категория: ,

 

?ЛЕУМЕТТІК ?ЫЗМЕТ

Автор: admin от 12-11-2016, 11:30, посмотрело: 140

6
?ЛЕУМЕТТІК ?ЫЗМЕТМа?саты

?р т?л?аны? психологиялы?, педагогикалы? жа?дайыны? ерекшелігін, микро ортасын, ?мір с?ру жа?дайын, ?мірге ?ызы?ушылы?ын, жеке ?леуметтік жа?дайларын зерттеу, аны?тау ж?не о?ушыны? т?ртібіндегі кездесетін ?иыншылы?тарын ?ада?алай отырып, ?з уа?ытысында ?леуметтік к?мек к?рсету, м?ддесін ?олдау, ???ы?ын ?ор?ау.

Міндеттері
?леуметтік педагог ?з ?ызметтік ма?сатын ж?зеге асыру барысында мына
міндеттерді ат?арады:
- Мектепте, отбасында, ?мір с?ру ортасында, жастар мен балалар ?о?амдарында ж?не ?йымдарында баланы? т?л?алану ?дерісіні? дамуына тікелей ?сер ету.
- Баланы? ???ы?тары мен ?ызы?ушылы?тарын, т?рлі инстанцияларда ж?не мектепте баланы? ?ор?анышы ретінде ?зі немесе бас?а да мамандарды ?атыстыра отырып ?ор?айды.
- Бала т?рбиесінде отбасына ?леуметтік-педагогикалы? к?мек к?рсету. Т?л?алану ?дерісіне кері ?серін тигізетін ?леуметтік ?атерлі отбасыларын аны?тайды.
- ?ор?аншы мен ?ам?оршыларды ?ажет ететін балалар мен жастарды аны?тау ж?не есепке алу ж?мыстарын ж?ргізеді.
- Мінез-??л?ында ауыт?у бай?алатын балалар мен жастарды дер кезінде аны?тау, асоциалды? мінез-??лы?ты? алдын алу ж?мыстарын (?ылмысты?, ???ы? б?зушылы?ты?, маск?немдікті?, таксикоманияны?, наркоманияны? ж?не т.б. алдын алу).
- Салауатты ?мір салтын ?йымдастыру м?селелерімен айналысады, о?ушыларды? а?ыл-ой ж?не физикалы? дамуына байланысты т?зету-о?алдыру ?рекетін ?йымдастырады.
- Т?рлі ?леуметтік топтарда сенімді ?арым-?атынас?а т?се алуына к?мек к?рсету, ?леуметтену ?дерісіне (к?сіп та?дауда, ж?мыс?а т?руда, денсаулы?ын ны?айтуда, бос уа?ыттарын ?йымдастыруда ж?не т.б.) ы?пал ету
- Ата-аналар?а, педагогтар?а, бас?а да ?йымдарды? ?ызметкерлеріне ?леуметтік-педагогикалы? ке?ес берумен айналысады.

?леуметтік педагогті? ?ызметтік ба?ыттары
• ?леуметтік педагог ?з ?ызметін ?ш ба?ытта ж?ргізеді:
балалар мен отбасыны? м?шелеріне ж?ргізілетін психодиагностикалы?, психокоррекциялы? ?ызмет ?дістерін негіздеп, сараптайды ж?не ??дейді;
• социумда?ы ?леуметтік жа?дайды зерттеп ж?не о?ан болжам жасау
ар?ылы отбасы мен балалар?а ?леуметтік-педагогикалы? на?ты к?мек формаларын ж?не т?рлерін ?сынады;
• баланы? жан-жа?ты психологиялы? дамуына жа?дай жасау, о?у мен
т?рбиеге теріс к?з?арасты жою, салауатты ?мір салтына о?ды к?з?арас ?алыптастыру, бала т?л?асы дамуыны? б?зылуы себептерін аны?тап, алдын ала са?тандыру шараларын ж?ргізу, ?гіт-насихат ж?мыстары ар?ылы педагогтар мен балаларды? психологиялы?, ???ы?ты? біліктілігіні? жо?ары болуын ?амтамасыз ету.

?ЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫ? ?ЫЗМЕТТІ? ??РЫЛЫМЫ

Мектеп директоры

Директор орынбасарлары
?ЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГСынып жетекшілері. Ата-ана. О?ушы. Педагог-психолог. Педагог-?йымдастырушы. ?осымша білім беру педагогы

?леуметтік педагогты? ?з ?ызметін ж?ргізудегі басшылы??а алатын нормативтік-???ы?ты? ??жаттары:

1. Адам ???ы?тарыны? жалпы?а бірдей декларациясы;
2. Б?? «Балаларды? ???ы?тары туралы Конвенция»;
3. ?аза?стан Республикасыны? Конституциясы;
4. ?Р «Білім беру туралы за?ы»;
5. ?Р «Неке ж?не отбасы туралы за?ы»;
6. «?Р баланы? ???ы?тары туралы за?ы»;
7. «Патронатты? т?рбие туралы ереже»;
8. «?ор?аншылы? ж?не ?ам?оршылы? туралы ереже»;
9. ?Р Е?бек кодексі;
10. ?Р ?ылмысты? кодексі;
11. «К?мелетке толма?андар арасында?ы ???ы? б?зушылы?тарды? профилактикасы мен балаларды? ?ада?алаусыз ж?не панасыз ?алуыны? алдын-алу туралы» ?Р За?ы.


?ЛЕУМЕТТІК ?ЫЗМЕТ
?ЛЕУМЕТТІК ?ЫЗМЕТ
?ЛЕУМЕТТІК ?ЫЗМЕТ
?ЛЕУМЕТТІК ?ЫЗМЕТ
?ЛЕУМЕТТІК ?ЫЗМЕТ
?ЛЕУМЕТТІК ?ЫЗМЕТ
?ЛЕУМЕТТІК ?ЫЗМЕТ

Категория: ,

 
Назад Вперед